KURULUŞ HÜKÜMLERİ>


MADDE 1 : Adı ve Merkezi

Federasyonun adı " ÇELİK FEDERASYONU"dur. Kısa adı "ÇELFED"dir. Federasyonun merkezi İstanbulda'dır; İl sınırları içinde Merkezinin adresini değiştirmek, yurt içinde ve dışında temsilcilikler açmak Yönetim Kurulunun yetkisindedir.


MADDE 2 : Amacı

2.1. Federasyonun amacı, Türk Çelik Sektörünün, diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, Çelik Sanayii ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, Sektörün yan sanayii ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamak, sektörel dernekleri geniş ve demokratik bir katılımla dayanışma ve işbirliğine açık bir tutum ve sektörel bütünleşmeyi hedefleyen bir yöntem anlayış içinde bünyesinde toplayarak:

• Üye Dernekler ve mensupları arasında mesleki birlik, yardım, sosyal dayanışma, uyum ve disiplini geliştirmek,
• Kanunların öngördüğü çerçevede, insan sağlığı ve kamu yararına hizmet Ölçütlerini göz önünde bulundurarak, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini korumak,
• Mesleki yeterlilik ve bilinç düzeylerini geliştirmektir.

2.2. Federasyonun temel ilkesi, Üye Dernekler ve bunlara üye meslek mensupları arasında var olan dayanışmayı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bu ilke çerçevesinde, tüm Üye Dernekler ve bunların mensupları, görev ve sorumluluklarını icra ederken bireysellikten, özel amaç ve çıkarlardan uzak kalmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 3 : Vizyonu ve Misyonu

3.1. Federasyonun Vizyonu: Geçmişten bugüne Ülkemizin sürdürülebilir gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayan çelik sektörünün: değer zinciri paydaşları ile birlikte kalite, teknoloji ve yenilikçiliği esas alarak uluslararası düzeyde daha rekabetçi bir konuma yükselmesi için çatı organizasyonu olmak.

3.2. Federasyonun Misyonu: Madenden son kullanıcılara kadar çeliğin değer zincirindeki paydaşlar olarak; sektörün ve ülkenin öncelikleri doğrultusunda politikalar geliştirmek, sorunları tespit ederek çözüm önerilerini yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve süreci takip etmek, sektörün bilinirliğini, katma değerini, sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü arttırmak için ortak çalışmalar yapmak.


MADDE 4 : Çalışma Konuları

4.1. Federasyon Üyesi Derneklerin ve bunlara üye meslek mensuplarının, demokratik, sosyal, kültürel ve mesleki özlük haklarını korumak, geliştirmek ve bu doğrultuda etkinliklerde bulunmak
4.2. Federasyon Üyesi Derneklerin sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerini takip etmek; desteklemek; görsel ve yazılı iletişim olanaklarını kullanmak suretiyle, kamuoyu ve üyeleri ile paylaşmak;
4.3. Federasyon Üyelerinin veya sektörel sair dernek, örgüt ve kuruluşların sorunlarını ve ihtiyaçlarını belirlemek; bunların dile getirilmesi veya giderilmesi doğrultusunda kamu ve özel kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak;

4.4. Sektörü ilgilendiren konularda çıkacak yasa, yönetmelik, tüzük, şartname ve standartlara yönelik öneriler getirmek; bu hususta sektörün görüşlerini savunarak katkıda bulunmak; yürürlükteki mevzuatta olası uyumsuzlukların düzeltilmesi için çaba göstermek;

4.5. Sektörün, özel amaçlara ve özel çıkarlara alet edilmesini engellemek, meslek İlkelerine uyulmasını gözetmek ve mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak; Sektörün mesleki etik ve kamu yararına uygun, ahenkli, planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak; Sektörde açıkça haksız rekabet teşkil eden fiil ve tasarruflara engel olmak; ulusal veya uluslararası nitelikte hukuka aykırı olarak rekabet koşullarını engelleyici uygulama veya eylemlerin bertaraf edilmesine yönelik önlemlerin alınmasına katkıda bulunmak;

4.6. Federasyon Üyesi Dernekler ve üyelerinin üçüncü şahıslar, resmi ve özel kuruluşlarla ya da kendi aralarında doğacak anlaşmazlıklarda hakem olarak hareket etmek; Üye Derneklere veya sektörel menfaat ve saygınlığa zarar verecek her türlü faaliyetlere karşı yasal girişimlerde bulunmak;

4.7. Türkiye'de ve Dünyada, Türk Çelik Sektörünün üst düzeyde lobi görevini yürütmek; sektörü alakadar eden tüm alanlarda, mevcut veya oluşabilecek kuruluşlarda temsili veya fiili görevler üstlenmek; sektörel kurum ve kurulların oluşturulmasına öncülük etmek;

4.8. Türkiye'de ve Dünyada Çelik Sektörünün durumunu, faaliyetlerini, kabiliyetlerini, kapasitesini, üretimini, ticaretini, teknolojisini, ilerlemesini izlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını yayın, sirküler, toplantılar ve benzeri yollardan üyelerine, kamuoyuna, sektörel kurum ve kuruluşlara duyurmak;

4.9. Türk Çelik Sektöründe ortaya çıkan bilimsel ve teknik, genel ve özel problemlerin çözülmesi ve yüksek verimli kaliteli ürünlerin tasarımı ve üretimine yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılması için üniversiteler, kamu ve özel kurumlar ile işbirliği yapmak; ihtiyaç halinde, bu konuda yapılan çalışmalara çeşitli şekillerde destek vermek veya bizzat yürütmek;

4.10. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak; bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirmek; araştırmaların sonuçlarından yararlanılmasına öncülük etmek; eğitim ve öğretim faaliyetlerine eğitim öğretim faaliyetlerinin, çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olmak,

4.11. Sektörel ve mesleki konularla İlgili kurslar, seminer ve toplantılar, sergi ve fuarlar tertiplemek; yurt içinde ve dışında eğitim olanakları sağlamak;

4.12. Sektörle ilgili ulusal ve uluslararası fuar ve organizasyonları takip ederek Üye Dernekler ve bunların üyelerinin katılmalarım teşvik ve olanaklar dâhilinde temin etmek; Üyelerinin ve onlara üye firmaların mensuplarının görgü, bilgi ve deneyimlerini genişletecek her türlü etkinlikte bulunmak;

4.13. Kuruluş amacı İle İlgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan her alanda, diğer federasyonlarla, konfederasyonlarla, derneklerle, birliklerle veya benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için müşterek çalışmalar yapmak; bunlara üye olmak; bunlarla platformlar, federasyonlar veya konfederasyonlar kurmak;

4.14. Türk Çelik Sanayiini uluslararası alanda temsil etmek saikiyle, uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında temsilcilik açmak, Sektörü tanıtmak; küresel rekabet gücüne katkı sağlamak için sektörel uluslararası kuruluşlara, uluslararası üst dernek, federasyon, konfederasyon gibi tepe örgütlerine üye olmak; bu kuruluşların yönetim ve çalışma organlarında görev yapmak üzere temsilci ve delegeler tayin etmek; bu kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapmak;

4.15. Alt sektörlerin örgütlenme ihtiyaçlarını ve sorunlarını belirlemek, örgütlenememiş olanların derneklerini kurabilmelerine, yaşatabilmelerine ve Federasyona üye olabilmelerine destek vermek.

4.16. Üye Derneklerin, kendi alt sektörleri ile ilgili uluslararası üst örgütlere üyeliğini teşvik etmek; sektörel temsil saikiyle yapılacak etkinlik ve faaliyetlerine destek olmak.

4.17. Federasyon, siyasi amaçlı hiçbir etkinliğe, eyleme veya toplantıya katılamaz ve destek veremez.


MADDE 5 : Çalışma İzni

Federasyon, amaç, hizmet ve çalışma konularını gerçekleştirmek için;

5.1. Üyeler alabilir;

5.2. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar kurabilir;

5.3. Gerekli gördüğünde taşınmaz mallar satın alır ve satar. Gerektiğinde maliki olduğu taşınmazları kiraya verir ya da üçüncü kişilere ait taşınmazları kiralar, taşınmaz malları üzerine ipotek ve benzeri her türlü ayni hakları tesis edebilir, kendi lehine ipotek alabilir gerektiğinde terkin ettirebilir, işletebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir; zilyetliğinde bulunan gayrimenkulleri işletebilir ve işletilmesi için devredebilir;

5.4. Her türlü yardım ve bağış alır ve verir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir;

5.5. Amaç ve hizmet konularında her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, teknik yayınlar, organizasyonlar, toplantılar, fuarlar, sergiler, davetler, geziler ve sair faaliyetler düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler ve benzerlerini yapabilir; öneri ve dilekleri saptayabilir;

5.6. Üyelerinin içinden, sektörden ve dışardan araştırmacılar, uzmanlar, bilimsel kuruluşlardan, hukuk büroları vb. danışmanlık kuruluşları ile işbirliği yapabilir ve hizmet satın alabilir. Çalışma konularında bizzat faaliyet gösterebileceği gibi gerektiğinde Üye Dernekleri de görevlendirebilir;

5.7. Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak üzere lokal, dinlenme ve konaklama tesisleri açabilir; bunları doğrudan veya kiraya vererek işletebilir;

5.8. Amacına uygun her türlü faaliyet ve çalışma alanları içinde, yasa ve tüzük hükümlerinin elverdiği ve gerekli saydığı her biçimde çalışabilir.


ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 6 : Üyelik Koşulları

6.1. Türkiye Çelik Sektörü veya segmentlerinin örgütleri olarak kurulup; aşağıdaki amaçlara hizmet eden dernekler, Federasyona üye olabilirler:

6.1.1. Türk Çelik Sanayiine ve onun tabanını oluşturan alt veya yan sektörlere hizmet eden, çelik üretimi, ihracat ve ithalatı ile işlenmesinde çalışan tüzel ve gerçek kişileri bir araya getirerek, Sektörün her alanındaki sorunlarına ortak çözümler arayan, bu yolda dayanışmayı sağlayan;

6.1.2. Sektörünün gelişmesi, üretimde kalite ve verimliliğin artması için uğraş veren, üyelerinin dış pazarlardaki rekabet ortamına uyum sağlaması için ortak girişimlerde bulunurken, iç pazarda haksız rekabeti engelleyici tedbirler geliştirmeye çalışan;

6.1.3. Çalışanlar arasında iletişimi ve bilgi paylaşmanı artırarak sektörel yeniliklerden üyelerini bilgili kılan; araştırma ve geliştirmeyi destekleyip, teknoloji üretimini teşvik ederek Türk Çelik Sanayiinin topyekûn kalkınmasına hizmet etmek amacını taşıyan;

6.1.4. Demir cevheri, çelik ve yan ürünlerini hammadde olarak kullanan, yaptığı üretim sonucu elde ettiği ürünlerde, çelik ve diğer metal ürünlerinin mevcut olduğu;

6.1.5. Türk Çelik Sanayiinin herhangi bir sektörünü üst düzeyde temsil eden; ulusal ve uluslararası merciler önünde imkânlarını ve sorunlarını dile getiren; amaçlan örtüşen uluslararası dernek, birlik, federasyon gibi üst organizasyonlarda yer alıp, buralarda biriken bilimsel, teknik ve ticari bilgiyi özümseyip üyelerine aktaran ve nihayet, diğer sektörleri temsil eden dernek ve benzeri kuruluşlarla dayanışma halinde Türk Sanayiinin ilerlemesinde pay sahibi olmak amacım taşıyan dernekler.

6.2. Yukarıdaki amaç ve fonksiyonlar esas olmak üzere, üye olacak Derneklerin

6.2.1. Federasyonun kuruluş amaçlarını paylaşmaları,

6.2.2. Tüzel kişiliklerini kazanmış olmaları,

6.2.3. Federasyonun gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip bulunmaları,

6.2.4. Federasyonun Ana Tüzüğü ve Genel Kurul ya da yönetim Kurulu tarafından alınmış/alınacak her türlü karara bu kurullar tarafından çıkarılacak yönetmelik vb. hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olmaları,

6.2.5. Üye tabanı ve profili ile bunların ekonomik büyüklükleri sayesinde, faaliyet alanı olarak belirlediği alt sektörün sosyo-ekonomik gücünü temsil kabiliyetine sahip bulunmaları,

6.2.6. Ayrıca; kuruluş isminde "Türk" veya "Türkiye" sıfatı taşıyor olmak ve kendi alt sektörlerindeki uluslararası kuruluşlara üye bulunmak, üyelik için tercih sebebi olacaktır.


MADDE 7 : Kurucu Üyeler

Federasyon, aşağıda adı ve merkez ili alfabetik sırayla yazılı olan Kurucu Üye Dernekler tarafından kurulmuştur:

1) Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği (İstanbul)

2) Çelik Boru İmalatçıları Derneği (İstanbul)

3) Çelik Dış Ticaret Derneği (İstanbul)

4) Türk Yapısal Çelik Derneği (İstanbul)

5) Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (İstanbul)


MADDE 8 : Üyelik İşlemleri

8.1. Üye olmak isteyen Dernekler; üyelik için kendi genel kurullarında karar almayı, kuruluş işlemleri için temsilci tayin etmeyi, bu işlemleri takiben Federasyonda kendilerini temsil edecek delegelerini belirlemeyi ve bu delegelerin bilgilerini federasyona göndermeyi, Federasyon amaç ve hizmet konuları ile Ana Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik koşullarını taşıdıklarını belirten Üyelik Başvuru Formunu doldurup Federasyon Başkanlığına sunmayı ve gerekli ödemeleri yapmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

8.2. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden İtibaren 30 gün içinde Derneğin müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.3. Derneğin Federasyon üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri başlatılır; Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödentinin gereken bölümü alınır,

8.4. Federasyonda tek tip üyelik vardır, bu Ana Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üyeler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip Oldukları eşit haklar bakımından, Federasyon Üyesi Derneklerin, üye sayılarına bakılmaz.

8.5. Yeni alınacak üye, Federasyon Yönetim Kurulunda, yapılacak Olan İlk Federasyon Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulunda seçilmek şartıyla temsil edilebilir.

8.6. Mevcut tüzükleri, üye profil ve dağılımı, ekonomik güçleri ve şair herhangi bir sebeple Federasyona üye olması mümkün olmayan ve fakat belli bir süre içinde bu noksanlıklarını tamamlayabileceği ve üyeliğe hak kazanabileceği düşünülen Dernekler, Federasyonun çalışmalarına gözlemci olarak iştirak edebilirler, Bu geçici statünün verilmesi ve süresi ile, gözlemci derneğe sağlanacak bilgi, hizmet ve/veya imkanlar ve bunların katılabileceği faaliyetlerin kapsamı, Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu derneklerin, Federasyonun yönetimi, tasarrufları veya varlıkları üzerinde hiçbir hakkı, yetkisi ve sorumluluğu yoktur.

8.7. Gözlemci olmak, adayın başvurusuyla gündeme gelebileceği gibi, üyelik müracaatı yapan ve fakat üyelik için gerekli koşullan zaman içinde sağlayabileceği düşünülen adaylara Yönetim Kurulunca da önerilebilir.


MADDE 9 : Üyelik Hak ve Yükümlülükleri

9.1. Üye Derneklerin hakları:

9.1.1. Üyeler eşit haklara sahiptir; aralarında hiçbir şekilde farklılık ve üstünlük gözetilemez. Her Üye Dernek delegesinin Federasyon Genel Kurulunda bir oy hakkı vardır ve bu hak delege tarafından bizzat kullanılır. Delegeler vekil atayamazlar. Üye Dernekler, istediklerinde istifa hakkına sahiptir;

9.1.2. Üyeler, Delegeleri aracılığıyla genel yönetim organlarına katılabilirler;

9.1.3. Federasyon tarafından yapılan çalışmalardan, sağlanan olanaklardan yararlanırlar, görüş ve eleştirilerini varsa Federasyonun Genel Sekreterliğine ve/veya Yönetim Kuruluna iletirler,

9.2. Üye Derneklerin yükümlülükleri:

9.2.1. Üyeler, üyeliklerinin kabulü ile Federasyon Ana Tüzüğüne ve Federasyon etkili organlarınca alınmış ve alınacak kararlara uymayı kabul ederler;

9.2.2. Üyeler, mesleki saygınlığın korunması İçin kendi üyelerinin ticari dürüstlük ve mesleki ahlaka uymalarını temin etmek, buna uymayan üyeleri hakkında tedbir almak zorundadırlar;

9.2.3. Üyeler, Federasyon Ana Tüzüğü uyarınca belirlenen giriş ödentisi, yıllık ödentiler ve katkı paylarını öngörülen sürelerde ödemeyi kabul ederler.


MADDE 10 : Üyeliğin Sona Ermesi

Federasyon Üyeliğinin sona ermesi, kendiliğinden, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur.

10.1. Kendiliğinden:

Üyelik için kanunda veya Ana Tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Üye Dernek fesih edilirse, yasal nedenlerle veya mahkeme kararı ile kapatılırsa, karar kesinleşmek kaydıyla, üyeliği kendiliğinden düşer. Federasyon Yönetim Kurulu, üyeliğin kendiliğinden sona ermiş olduğunu veya düştüğünü bir karar alarak belirler. Üyeliğin düşmesi ile ilgili gerekli işlemleri yapar.

10.2. Üyelikten Ayrılma:

Üye Demekler Genel Kurularında alınacak Federasyondan ayrılma kararlarının yazılı olarak Federasyon Yönetim Kurulu'na ulaştığı anda, üyelikten çıkmış sayılırlar. Üye Derneğin, Federasyon üyeliğinden çıkmış olması, üyelikte bulunduğu süre içerisinde oluşan mali ve sair yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz,

10.3. Üyelikten Çıkarılma:

10.3.1. Üyelikten çıkarılma şartlarından birine uğradığı saptanan Üye Demekler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler. Karar, gerekçeli ve yazılı olarak Üyeye bildirilir.

10.3.2. Bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonra üç (3) ay içinde ödemeyen Üyeler, Yönetim Kurulun kararı ile Federasyon üyeliğinden çıkartılabilirler. Ancak çıkartılmadan Önce, Üyeye, yıllık ödentisini ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup postalandıktan sonra iki (2) ay beklenilmesi gerekir.

10.3.3. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen gerekçeli karara karşı, Federasyon Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir, İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar geçen sürede Üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

10.3.4. Üyenin İtiraz etmemesi veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Federasyon Yönetim Kurulu üyenin kaydını düşürür. Ayrılan veya çıkarılan Üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, Federasyon Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

10.4. Federasyon üyeliğinden kendiliğinden ayrılan, üyelikten çıkarılan veya üyeliği düşen Demekler, Federasyondan maddi veya manevi hiç bir hak talep edemezler.YÖNETİM HÜKÜMLERİ


MADDE 11 : Organlar

11.1. Genel Kurul

11.2. Yönetim Kurulu

11.3. Denetleme Kurulu


MADDE 12 : Genel Kurul

12.1. Niteliği ve Oluşumu:

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili organıdır; görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez. Her Üye Dernek, Federasyon Genel Kurulunda yedi(7) Delege ile temsil edilir. Delegeler, Üye Derneklerin Genel Kurullarınca yetkilendirilmiş olmalıdırlar ve isimleri, yedi(7) asil ve üç(3) yedek olmak üzere, Federasyon Genel Kurulundan en az on beş (15) gün öncesinden Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmelidir.

Genel Kurul Delegeliği sıfatı aşağıdaki hallerde sona erer:

12.1.1 Delegesi olduğu Üyenin Federasyon Üyeliği sona ermişse,

12.1.2. Delegesi olduğu üye derneğe, kendi üyeliği sona ermişse,

12.1.3. Delege vefat eder veya herhangi bir sebeple fiil ehliyetini kaybederse ve vasilik tayinini gerekli kılan bir durum ortaya çıkarsa ya da bu sıfatından kendi isteği ile istifa ederek ayrılmak isterse. Delege sıfatının; 12.1.2 veya 12.1.3 maddelerinde belirtilen şekilde bittiğinin Üye Dernek tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ilgili delege yerine, Federasyon Yönetim Kurulu, o derneğin ilk yedek delegesini asil delege olarak Genel Kurula davet eder.

12.2. Toplanması:

12.2.1. Olağan Genel Kurul:

Genel Kurul, Federasyon üyelerinin gönderecekleri delegelerden oluşur; Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her iki (2) yılda bir Kasım ayında Federasyon merkezinin bulunduğu il merkezinde toplam delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği veya Federasyonun feshi için toplam delege sayısının üçte iki (2/3) çoğunluğu ile toplanır.

12.2.2. Olağanüstü Genel Kurul:

Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu en geç bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır:

a) Federasyon üye sayısının beşte biri (1/5) yazılı ve imzalı olarak Genel Kurul toplantısı yapılmasını talep ederlerse;

b) Yönetim Kurulu üçte İki (2/3) oy çoğunluğu ile karar alırsa;

c) Denetleme Kurulu, Federasyon hesap işlemleri konuşunda gerekli görür ise.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır, Yönetim Kurulu, bu maddenin gereğini, süresi içinde yerine getirmez ise, Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

12.3. Toplantıya Çağrı Usulü;

12.3.1.Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılmak hakkına sahip Üye Dernekler ile bunların Delegelerini belirledikten sonra, en az on beş (15) gün önceden, toplantı gününü, saatini, yerini ve gündemini yazılı olarak, üyenin, delegeleri için bildirdiği elektronik posta adreslerine ve iletişim numaralarına e-posta veya faks göndermek suretiyle bildirir. Bu yazılı çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak olan ikinci toplantının günü, yeri ve saati de belirtilir. İki toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

12.3.2.Bu çağrı metni aynı gün Üye Derneklerin Yönetim Kurulu Başkanlıklarına da iletilir ve varsa ödenti borçlarının toplantı tarihinden yedi (7) gün öncesine kadar ödenilmesi istenir.

12.3.3.Toplantı, çoğunluk sağlanmaması dışında, başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti İle Delege ve Üye Derneklere bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

12.4. Toplantı Yeter Sayısı:

Genel Kurul, Federasyon Ana Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan Üye Derneklerin belirlemiş olduğu delegelerinin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır, İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; bu ikinci toplantıya katılan Delege sayısı, Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki (2) katından az olamaz.

12.5. Toplantının Yapılış Usulü:

Genel Kurula katılacak Olan Delegeler listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantıya girerler. Toplantı, yeter sayı sağlanmışsa, Federasyon Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Başkanlık Divani seçilir.

Başkanlık Divanı, bu Tüzük hükümlerinin uygulanması ve görüşmelerin düzenle yürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Başkanlık Divanı, görüşmelerin güvenliğini ve düzenini bozanlara uyarma cezası verebilir. Buna rağmen eylemlerine devam edenler hakkında, Başkanlık Divanının Önerisi üzerine Genel Kurul tarafından toplantıdan çıkarma kararı alınabilir. Toplantıdan çıkarılan delegeler, toplantı süresince salonda bulunamaz ve oylamaya katılamazlar. Toplantı sonunda, toplantı tutanağı Başkanlık Divanınca düzenlenir, imzalanır ve tüm belgelerle birlikte Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur. Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Federasyonun Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" (Dernekler Yönetmeliği EK-3'te sunulan) Federasyonun bağlı olduğu mülki amirliğine yazı ve/veya güncel yasal yolla bildirilir. Ayrıca; Ana Tüzükte ve Federasyonun ikametgâhında yapılan değişiklikler de, Dernekler Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, Federasyonun bağlı bulunduğu mülki amirine gönderilir.


12.6. Toplantıda Görüşülecek Hususlar:

Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantılarda, gündeme geçilmeden önce hazır bulunan Delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların gündeme konulması zorunludur.

12.7. Kararların Alınması ve Oy Hakki:

Kararlar toplantıya katılan Delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her Delegenin bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında kararlar açık oyla alınır. Ancak toplantıda hazır bulunan Delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından, yazılı olarak istenilmesi halinde, herhangi bir hususta gizli oya başvurulması kararlaştırılabilir. Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, seçimler gizli oy-açık tasnif esasına göre yapılır. Delege, oyunu bizzat kullanır.

12.8. Önemli Konularda Toplantı ve Karar Yeter Sayıları:

Ana Tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, birinci toplantıda Genel Kurula katılma hakkı bulunan Delegelerin üçte ikisidir (2/3). Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayışı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararlan ise toplantıya katılan delegelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu ile alınır.

12.9. Genel Kurul Görev ve Yetkileri:

Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

12.9.1. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek;

12.9.2. Geçmiş çalışma dönemine İlişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilânço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetleme raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerini ibra etmek;

12.9.3. Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak;

12.9.4. Federasyon Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Önerilerini görüşüp karara bağlamak;

12.9.5. İtiraz halinde Federasyon üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai karan vermek;

12.9.6. Federasyona taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek;

12.9.7. Federasyonun anonim Ortaklıklara İştiraki, İktisadi işletmeler, ortaklıklar ve benzeri kuruluşlar kurmasına veya kurulmuş olanlara katılmasına karar vermek;

12.9.8. Federasyonun uluslararası faaliyete bulunması, yurt dışındaki dernek, federasyon, konfederasyon ya da kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek;

12.9.9. Federasyonun genel çalışma esaslarım, prensiplerini belirmek;

12.9.10. Federasyonun faaliyetleri ve İç işleyişi bakımından gerekli, Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması kararlarını vermek;

12.9.11. Federasyonun feshine ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek;

12.9.12. Konfederasyonlar kurmak veya kurulmuş olanlara katılmak bu kararlan vermek ve Konfederasyonlarda durumunda, Federasyonu temsil edecek kişileri belirlemek;

12.9.13. Federasyon organlarım denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak; gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurmak,

12.9.14. Üyelik Ödentilerini ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek;

12.9.15. Katkı paylarını ve tahsil yöntem veya zamanlarını belirlemek veya bu konuda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek;

12.9.16. Tüzük ve Yönetmelikler ile Federasyonun diğer organlarına bırakılmamış olan konularda karar vermek;

12.9.17. Yasalar ile Federasyon Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda, gerekli diğer kararlan almak.

12.10. Seçimlerde Uygulanacak Yöntem:

Yönetim ve Denetleme ve Kurullarının seçimlerinde uygulanacak sistem, uyum içinde çalışacak üyelerin bir araya gelerek ekip olarak aday olduklarını listelerle açıklamaları ve bu listelere oy verilmesi sistemidir. Federasyona çalışmaları ile yararlı olacağını düşünen her grup bir liste ile seçime girebilir. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Asil ve Yedek üyeleri, basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Ayrıca boş oy pusulaları da seçimlerde hazır bulundurulur. İsteyen Delege kendi seçimini boş oy pusulasına Yönetim ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerinin hepsini belirleyerek yapar. Eksik doldurulan oy pusulaları veya üzerleri çizilen listeler geçersiz sayılır. Seçimler gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılır.


MADDE 13 : Yönetim Kurulu

13.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu:

13.1.1. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki(2) yıl için seçilir ve beş(5) asil ile beş(5) yedek üyeden oluşur.

13.1.2. Temsilcisi olduğu üye Dernek İle İlişkisi (üyeliği) sona eren temsilci üyelerin Federasyon Yönetim Kurulu üyeliği, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu durumda, yedek üye listesinin üst sırasındaki temsilci, Asli Yönetim Kurulu Üyesi olur.

13.1.3. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Federasyon Başkanıdır; seçimli Genel Kuruldan sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında seçilir. Ölüm, gaiplik, fiil ehliyetinin kaybı veya istifa gibi herhangi bir sebeple başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu otuz (30) gün içerisinde olağanüstü toplanarak dönemin sonuna kadar Başkanlığı yürütecek üyeyi tayin eder.

13.1.4. Yönetim Kurulu en az iki (2) ayda bir toplanır. Toplantıda kararlar salt çoğunluk ile alınır. Özür bildirmeden üst üste üç (3) defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan, görevinden istifa etmiş sayılır; durum kendisine bildirilir ve yerine, ilk sıradaki Yedek Yönetim Kurulu Üyesi davet edilir.

13.1.5. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin de asil üyeliğe gelmelerine rağmen üye tam sayısının yarısının altına düşerse Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından Otuz (30) gün içinde Olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmaz ise, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç (3) üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

13.2. Yönetim Kurulunda Görev Paylaşımı:

13.2.1. Başkan: Federasyonu her konuda temsil eder. Yönetim Kurulu çalışmalarını yönetir, toplantı davetlerini yapar, gündemi belirler, alınan kararların uygulanmasını sağlar. Yazışmaları denetler, ayrıca tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır, aynı şahıs, en çok iki (2) dönem Başkan seçilebilir.

13.2.2. Başkan Yardımcısı; Başkan bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder ve onun yetkilerini kullanır.

13.2.3. Sayman: Federasyonun hesap işlerini yönetir. Muhasebe ve buna ilişkin defterlerin düzgün tutulmasını sağlar. Yıllık bütçe ve kesin hesaplan hazırlar; giderlerin bütçedeki ilgili madde ve fasıllara göre yapılmasını sağlar.

13.3. Federasyonu Temsil ve İlzam;

13.3.1. İdari işlerde: Başkan münferiden, Başkan Yardımcısı ve diğer üyelerden birisi müştereken,

13.3.2. Mali işlerde: Genel kurulda verilecek karar doğrultusunda Yönetim kurulu tarafından çıkarılacak imza sirkülerine göre belirlenir.

13.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyonun yönetiminden müştereken ve müteselsilen sorumludur, ancak alınmış bir karara "karşı oy" vermiş ve bu hususu Karar Defterine yazdırarak imzalamış üyeler, o kararın neticelerinden sorumlu değildir.

13.5. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

13.5.1. Genel Kurulun aldığı kararlan uygulamak; Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu Ana Tüzüğün hükümleri doğrultuşunda karar almak ve uygulamak.

13.5.2. Federasyonu temsil etmek.

13.5.3. Federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi, ilerlemesi, gelişmesi ve gelirlerinin arttırılması için her türlü girişimlerde bulunmak.

13.5.4. Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak.

13.5.5. Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurt İçi ve yurt dışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek; Federasyonu buralarda temsil etmek.

13.5.6. Danışma Konseyini seçmek, görev tanımını yapmak, faydalı ve düzenli bir şekilde çalıştırmak, önerileri ve dilekleri hakkında karar vermek.

13.5.7. Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gündemini hazırlamak.

13.5.8. Yeni çalışma dönemi çalışma programı ve bütçesini hazırlamak; Genel Kurulun onayından sonra uygulamak. Geçmiş çalışma dönemi faaliyet raporunu, bilanço ile gelir gider tablosunu hazırlayıp, Genel Kurula sunmak.

13.5.9. Üye Derneklerin çalışmalarının Federasyon Ana Tüzüğü ve bütünselliğine uygun olup olmadığını ve alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını izlemek.

13.5.10. Gerektiğinde Denetleme Kurulunu toplantıya çağırmak.

13.5.11. Federasyonun tutulması zorunlu olan defterleri ile gerekli görülen yardımcı defterlerin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.

13.5.12. Gerekli gördüğü konularda komiteler, komisyonlar kurmak veya görevli ve danışmanlar atamak.

13.5.13. Federasyon bütçesine göre tasarruflarda bulunmak; gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak.

13.5.14. Mesleki uyuşmazlıkların çözümünde hakemlik yapmak.

13.5.15. Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararları aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Federasyon Üyeliğinden çıkarmak,

13.5.16. Federasyon işlerinin yürütülmesi için gerekli kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek ve işten çıkarmak.

13.5.17. Federasyonun amaç ve görevlerinin gerektirdiği ve Genel Kurulca verilecek yetki üzerine, taşınır ve taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlar ile ilgili ipotek kabul, tesis ve fek etmek; irtifak hakki tesis etmek, gerektiğinde bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek.

13.5.18. Federasyonun amacının gerçekleştirilmesi için Genel Kurul'ca verilecek yetki çerçevesinde iktisadi ve sınai tesis ve işletmeler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.

13.5.19. Federasyon amacını gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü bağış kabul etmek veya bağışta bulunmak

13.5.20. Ana Tüzüğün değiştirilmesi ile Yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasanlar hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak.

13.5.21. Yukarıda sayılanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve Ana Tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararlan almak; uygulamada bulunmak ve iç yönetmelikleri hazırlayarak onaylamak ve uygulamak,

13.6. Üye Derneklere Görev Vermek

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, Federasyonun amaç ve çalışma konularına uygun olarak üye Derneklerin Yönetim Kurullarına belirli çalışmaların yapılması için, sınırlarını belirleyerek ve yazılı olmak kaydıyla görev verebilir, ancak, sorumluluk daima Federasyon Yönetim Kurulunundur.


MADDE 14 : Denetleme Kurulu

Federasyon her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Federasyon içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Denetleme Kurulunun Oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir,

14.1. Denetleme Kurulunun Oluşumu

14.1.1. Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki(2) yıl için seçilir ve üç(3) asil ile üç(3) yedek üyeden oluşur.

14.1.2. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) işgünü içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Yazman seçer.

14.1.3. Denetleme Kurulu en az on iki (12) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir (2).

14.1.4. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

14.1.5. Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri kurulacak başka kurul veya kurullara devredilemez.

14.1.6. Yedek Üyelerin tümünün katılması ile dahi, Denetleme Kurulu üye sayısı üçten (3) aşağı düştüğü takdirde, en geç altmış (60) gün içinde, Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile Denetleme Kurulu seçimi için Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na gidilir.

14.2. Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri:

14.2.1. Federasyonun Ana Tüzükte gösterilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve sürdürülebilmesi için faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Ana Tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre on iki (12) ayı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. 14.2.2. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerinden biri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir ya da teklifte bulunabilir.

14.2.3. Denetleme Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

14.2.4. Eksik ve usulsüz görülen hesap ve harcamalarda ihmal ve kusurlardan dolayı gelen cezalarda derhal yazılı olarak Yönetim Kurulunu uyarır; gereğinde durumu Genel Kurula bildirir.

14.2.5. Denetleme Kurulu, Federasyonun bütçe, hesap ve işlemleri İle İlgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve Önerilerini, Yönetim Kurulunca hazırlanan geçmiş çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

14.2.6. Denetleme Kurulu kararlarım çoğunlukla alır, karara katılmayan üye karşıt oyunun gerekçelerini belirten bir raporu Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür.


MADDE 15 : Genel Sekreterlik

Federasyonun faaliyetleri, İlgili kanunlar İle Ana Tüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararı ile Genel Sekreterlik kurulabilir. Genel Sekreterliğin çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.MALİ HÜKÜMLER


MADDE 16 : Çalışma Dönemi ve Bütçe

16.1. Federasyonun bütçe dönemi I Ocak'ta başlar ve 31 Aralık'ta sona erer.

16.2. Federasyonun bütçesi, amaçları doğrultuşunda etkin olarak çalışmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla Federasyona yapılacak ödentiler ve katkılar ile bunların tahsilat yöntem ve zamanlan günün koşullarına ve İhtiyaca göre Yönetim Kurulu Önerileri doğrultusunda Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, bu konudaki yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kuruluna devir edebilir.


MADDE 17 : Taşınmaz Mal Edinde ve Federasyon Gelirleri

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren Otuz (30) gün içinde "Taşınmaz Mal Bildirimi "ni (Dernekler Yönetmeliği EK-26'de sunulan) doldurmak suretiyle mülki İdare amirliğine bildirilir.

Federasyonun gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

17.1 Ödentiler:

17.1.1. Giriş Ödentisi: Giriş Ödentisi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve her üye Dernekten bir defaya özgü olmak üzere alınır. Yönetim Kurulu tutarları artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

17.1.2. Yıllık Ödenti: Üye Derneğin, üyeliğinin devamı süresince her yıl ödeyeceği ödentidir, Yıllık ödentinin tutarı ve zamanı Yönetim Kurulun'ca belirlenir. Yönetim Kurulu tutarları artırmaya ve azaltmaya yetkilidir.

17.1.3. Üyelik için başvuran Derneklerden alınacak olan yıllık ödenti, üye olarak kabul edilme tarihi itibarı ile KISTELYEVM (yıllık Ödenti miktarına, aynı yıl İçinde üye Olarak geçirilecek sürenin bir yıla Olan orantısının uygulanması) uygulanmak sureti ile tahsil edilir.

17.1.4. Federasyondan ayrılan üyelerden, o yıl için tahakkuk eden yıllık ödenti borcu, ayrıldığı tarih itibarı ile KISTELYEVM (yıllık ödenti miktarına, aynı yıl içinde üye olarak kalınan sürenin bir yıla olan orantısının uygulanması) uygulanmak sureti ile tahsil edilir.

17.1.5. Diğer Gelirler: Federasyonun faaliyetleri sonucunda, Federasyon mal varlığından, taşınır-taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler ve sair gelirlerden oluşur.

• Üye Derneklerden alınacak katkı paylan,

• Devlet Bütçesinden alınacak yardımlar,

• İktisadi Devlet teşekkülleri Özel idarelerce ve Belediyelerden sağlanan gelirler,

• Yardım toplama mevzuatına uygun olarak, yurt içinden ve yurt dışından bağış ve yardım alınabilir ve çeşitli fonlardan faydalanabilir.

• Sosyal ve Kültürel etkinlik gelirleri,

• Federasyonun hizmet ve girişimlerinden elde edilecek gelirler,

• Malvarlığı gelirleri,

• Malların devir, temlik ve satışlarından elde edilen gelirler,

• Basın-yayın gelirleri,

• Bankaya faizleri, bono, tahvil ve kambiyo gelirleri,

• Kira veya işletme gelirleri,

• Diğer çeşitli gelirler.


17.1.6. Katkı paylan, Federasyonun amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli Federasyon İç Yönetmeliği ile veya Genel Kurulca Yönetim Kuruluna verilecek yetki çerçevesince düzenlenir.

MADDE 18 : Federasyonu Defter Turma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

18.1. Defter Tutma Esasları:

• Federasyonda defterler işletme esasına göre tutulur.

• Federasyon gelirlerinin kanunen belirlenen sınırlan bilanço esasına göre tutulur.

• Federasyonun ticari işletme açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

18.2. Kayıt usulü:

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

18.3. Tutulacak Defterler:

Federasyonda, aşağıda yazılı defterler tutulur:

I) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlan tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin Ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4) İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

18.4. Defterlerin Tasdiki:

Federasyonda, tutulması zorunlu Olan defterler kullanmaya başlamadan Önce il Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir, bu defterlerin kullanılmasına sayfalan bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz.

18.5. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi:

İşletme hesabi esasına göre, yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK- 16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir,


MADDE 19 : Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri, Gelir ve Gider Belgeleri


Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17 'de Örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Federasyonun, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan Ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" veya banka dekontu gibi belgeler düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

19.1. Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK-17'de gösterilen biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni Saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

19.2. Yetki Belgesi;

Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, Federasyon adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir, Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarım ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- örneği bulunan) "Yetki Belgesi" Federasyon tarafından İki (2) nüsha Olarak düzenlenerek, Federasyon Yönetim Kurulu Başkanınca onaylanır.

Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş Olan yetki belgelerinin Federasyon Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı İle her zaman iptal edilebilir.

19.3. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi:

Defterler hariç olmak üzere, Federasyon tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 20 : Federasyonun Borçlanma Usulleri

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, Yönetim Kurulu karan ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynaklan ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 21 : Delgelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Hiçbir Delege, Federasyona Delege olmaya ve Delege kalmaya zorlanamaz ve her Delege istifa etme hakkına sahiptir. Her Delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. Federasyon tüzüğünde, Delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı Delegeler veya Üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Delegeler ve Üye Dernekler, Federasyon düzenine uymak ve Federasyona sadakat göstermekle yükümlüdürler. Federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici davranışlardan veya kararlardan kaçınmakla yükümlüdürler. Federasyon Yönetim Kurulu tarafında Üye Derneğin Delegelerinden herhangi birinin fiillerinin kanuna, Federasyon tüzüğüne ve amaçlarına aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, durum Üye Derneğin Yönetim Kuruluna bildirilerek anılan delegenin 60 gün içerisinde değiştirilmesi talep edilir.

MADDE 22 : Bildirim Yükümlülüğü

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler:

22.1. Genel Kurul Sonuç Bildirimi:

Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" mülki idare amirliğine bildirilir.

Genel Kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde;

I) Genel Kurul toplantı tutanağı,

2) Tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli,

3) Her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış Federasyon tüzüğünün son şekli bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

22.2. Taşınmazların Bildirilmesi:

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26'da sunulan) "Taşınmaz Mal Bildirimi "ni doldurmak suretiyle mülki İdare amirliğine bildirilir.

22.3. Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi:

Federasyon tarafından, yurtdışından yardım alınacak Olması durumunda yardım alınmadan Önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4'te belirtilen) "Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi" ile mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar,

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan Önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur,

22.4. Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak projelerle İlgili Bildirim:

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları İle yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23'de gösterilen) "Proje Bildirimi "ne eklenerek, protokol tarihini izleyen otuz (30) gün içinde Federasyon merkezinin bulunduğu ilin valiliğine verilir.

22.5. Değişikliklerin Bildirilmesi:

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24te belirtilen) "Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi"; genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-2S'te belirtilen) "Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen Otuz (30) gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir. Federasyon Ana Tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen Otuz (30) gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 23 : Beyanname Verilmesi

Federasyonun, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" Federasyon Yönetim Kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde Federasyon Başkanı tarafından kayıtlı bulunan mülki İdare amirliğine verilir,


MADDE 24 : Federasyonun Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi

24.1. Kendiliğinden Dağılma (İnfisah):

Kuruluş amacının kaybedilmesi, Federasyonun acze düşmesi, Üst üste iki (2) olağan Genel Kurul toplantısının yapılamaması, Yönetim Kurulunun oluşamaması, Genel Kurul Toplantı yeter sayısının kalmaması hallerinde Federasyon kendiliğinden dağılmış sayılır. Bu durumda Kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır.

24.2. Genel Kurul Kararı İle Fesih:

Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk Toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Federasyon Yönetim ve Denetleme Kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının toplantıda hazır bulunan Delegelerin üçte İki (2/3) oyu ile alınması zorunludur.

24.3. Mahkeme Karan İle Fesih:

Kanun ve Mevzuat hükümlerine göre Federasyon Mahkeme Kararı ile feshedilebilir.

24.4. Tasfiye:

Fesih halinde Federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, Üye Dernekler arasında son beş (5) yıl içinde Federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır, Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu Federasyonun bütün hesaplarını inceler, borçlarını öder ve artan malvarlığını yukarıdaki esasa göre dağıtır. Tasfiye halinde kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi (7) gün İçinde kayıtlı bulunulan mülki idare amirliğine yazıyla bildirilir.

MADDE 25 : Hüküm Eksikliği

Bu Ana Tüzüğün uygulanmasında bir hüküm eksiliği ile karşılaşılırsa, sırası ile Dernekler Kanunu, Medeni Kanun, ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler uygulanır.

MADDE 26 : Yürürlülük

Bu Ana Tüzük Genel Kurulun kabulü ile yürürlüğe girer.

Bu tüzük Yirmialtı (26) maddeden ibarettir.